VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Debatt och läsarbrev

Ogenomtänkt om värdegrund

Av Lena Marcusson

Det är lätt att i förstone hålla med Torbjörn Elensky (Axess nr 3 /17), när han irriteras över allehanda värdegrunder och värdeord som översvämmar marknaden.

Själva ordet värdegrund verkar ha effekten av ett rött skynke för en del, och i artikeln ges allehanda mer eller mindre lyckade exempel, från Bamses ”Bättre att vara snäll än stark” till kungens ”För Sverige i tiden”. Elensky blandar och ger på ett ganska ogenomtänkt sätt. Sverige är inte något företag och vi behöver ingen värdegrund, utbrister han, och medborgaren är inte någon kund. Många nickar instämmande. Men han vränger till begreppen rejält när han tycks uppfatta den gemensamma värdegrunden för de statsanställda, som mitt arbete i Värdegrundsdelegationen ägnats åt, som om det rörde sig om att föreskriva vilka åsikter såväl offentliganställda som enskilda medborgare ska ha.

Säkert inser också Elensky att det är av stor betydelse för vår demokrati och för den offentliga förvaltningens rättsenlighet att tjänstemännen, i både stat och kommun, utför sitt arbete med respekt för de grundläggande rättsliga principerna för vårt statsskick, ger enskilda ett gott bemötande, fritt från diskriminering, och förmår handla med saklighet, opartiskhet och integritet även vid svåra avgöranden och avvägningar. Att, som Elensky uttrycker det, vara trevlig, laglydig och göra sitt jobb för det allmänna, kräver utbildning och träning, vilket i sin tur förutsätter ett gott ledarskap och en organisation där förvaltningskunskap värderas högt. Om vi vill ha en rättsenlig förvaltning, fri från korruption, krävs det att vi ökar medvetenheten om de konstitutionella utgångspunkterna för förvaltningens arbete. Oavsett om vi kallar detta för värdegrund eller, som regeringen valt att göra fortsättningsvis, god förvaltningskultur, kan vi inte ta för givet att kunskaperna och förmågan bara finns där. Inte minst ett antal uppmärksammade fall av missförhållanden i svensk förvaltning åskådliggör detta.

 

Torbjörn Elensky svarar: Givetvis måste tjänstemän utbildas i vilka regler och lagar de ska följa i sin ämbetsutövning. Rätt många har rimligen olika examina, i juridik, ekonomi, statskunskap och så vidare. Jag kan fortfarande inte inse varför de dessutom skulle behöva en värdegrund. Vad är den om inte onödiga omformuleringar av de regler och lagar som man redan måste såväl känna till som följa som ämbetsman?

I min artikel om värdegrunden vänder jag mig i korthet mot några saker, som jag förklarar och exemplifierar i texten:

Att värdegrunden alltså är ett extra, överflödigt lager av tolkning. Att den i förlängningen riskerar (eller tenderar) att leda till ett slags tankekontroll – åsikter och värderingar hos enskilda tjänstemän är deras ensak, det är bara att de följer lagen och uppträder korrekt som kan och bör krävas av dem. Att den sväller ut och blir till fluffigt managementlingo, som till sin natur är otydligt, och därmed skapar oklarhet, vilket skapar en skadlig osäkerhet.

Samhället genomsyras av värderingar och ideologier. En del är religiösa andra ateister. Några tror demokrati bygger på äganderätt, andra att demokratin inte är fullkomlig förrän äganderätten avskaffats. Även uppfattningar som är stötande för andra är tillåtna för alla. Det finns ingen lag som reglerar tankar, och åsikter får icke registreras. Skillnaden mellan tankar, även uttryckta i ord, och handlingar, måste vara klar och tydlig och alla måste entydigt förstå att ingen har rätt att kontrollera deras åsikter, medan de däremot inte är fria att handla som de vill.

Tanken att arbeta med ”värdegrund” var säkert välmenad från början. Att regeringen nu väljer att kalla det ”god förvaltningskultur” istället är förhoppningsvis ett tecken på att fler än jag reagerat på det fluffiga och flytande i begreppet och hur det använts. Jag är helt för god förvaltningskultur, kunniga tjänstemän med integritet, demokrati och laglydnad, men även en offentlighet befriad från onödiga buzzwords. Fram med den ockhamska rakkniven! Demokratin vinner på klarhet.

Mest lästa just nu

1) Är vi fredsskadade? av Katarina Tracz

2) Fast i egna fällan av Anna Victoria Hallberg

3) En kritik av fejdkulturen av Catta Neuding

4) Adjö licens och monopol av PJ Anders Linder

5) Suget efter ciggen av Anders Mathlein

NR 5 2017

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...