VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Fackböcker 2017

Rik vandring i Yeats poetiska världar

Av Sven-Johan Spånberg

William Butler Yeats (1865–1939) anses av många vara den störste engelskspråkige diktaren under 1900-talet. Den främsta anledningen är tvivelsutan de modernistiska dikter han skrev under senare delen av sitt liv.

De är ofta komprimerade och svårtolkade, resultatet av decenniers diktarmöda. Under sin långa karriär genomgick han en häpnadsväckande utveckling, från drömmande poet under sent 1800-tal till våldsamt experimentell, provocerande diktare under 1920- och 1930-talen. Yeats var främst poet men skrev även dramatik, essäer och självbiografi. I samtliga genrer intog han nya, skiftande positioner, och i en dikt skriven vid sjuttio års ålder säger han: ”Myself I must remake.” Hans utveckling avstannade aldrig, utan fortgick till veckorna före hans död.

Att behandla Yeats diktargärning innebär således stora problem på grund av både omfånget av hans produktion och den numera enorma sekundärlitteraturen, resultatet av en veritabel Yeatsindustri. Carl-Johan Malmberg torde vara en av de få i Sverige som är denna krävande uppgift vuxen. Hans Var hemlig och gläds. Vandringar i William Butler Yeats poetiska världar har tillkommit efter många års intensivt umgänge med författaren. Redan 1992 uppmanade Olof Lagercrantz honom att skriva en bok om Yeats, och när nu resultatet föreligger har det blivit en oerhört lärd, djupt personlig studie av denne diktare.

Bokens titel säger mycket om vad läsaren har att vänta sig. Huvudtitelns ”Var hemlig och gläds” är ett citat från en dikt, ”To a Friend whose Work Has Come to Nothing”, som Yeats skrev till en kollega. De hade samarbetat i många år för att skapa ett irländskt drama och en irländsk teater, men motarbetades intensivt av nationalister som såg deras pjäsval som en förolämpning mot det irländska folket. Dikten kan emellertid även läsas som en uppmaning till Yeats själv att ”vara hemlig”, att värna sin integritet, och glädjas trots sorger och motgångar.

Pluralformerna i undertitelns ”Vandringar i William Butler Yeats poetiska världar” ger även de en fingervisning om vad läsaren kan vänta sig. Hans poesi rör ofta honom själv och hans personliga relationer, men såväl folksagor, irländsk och klassisk mytologi som den politiska situationen på Irland är återkommande teman. Formen kan vara bitsk aforism likaväl som högstämt ode; drömsk lyrik blir med tiden både fränt talspråk och metafysisk spekulation. Formuleringen ”vandringar” i olika ”världar” ger därför utrymme för subjektiva val och nödvändiga uteslutningar. Malmberg förbigår till exempel både Yeats dramatik och hans verksamhet i London under 1890-talet nästan helt.

Malmberg karaktäriserar Yeats poesi som magisk, ”ett frammanande av andra världar”. För att uppnå detta använder han sig av motsatser, av teser och antiteser som han sammanflätar till nya helheter. Så ställer han i en av sina mest berömda dikter Sailing to Byzantium naturen med dess sensualism i den första strofen mot konsten och dess beständighet i slutstrofen. Konsten blir, med Malmbergs ord ”motsatsen till både samtid och natur; en mottid, en motnatur”.

Malmberg använder själv en liknande strategi och kopplar samman en tidig dikt som The Lake Isle of Innisfree med en senare som Sailing to Byzantium. Naturlyriken i den förra ställer han mot en konstfärdig ”motnatur” i den senare. Den tidiga dikten får med sin nostalgi även utgöra en kontrast till den hotande apokalypsen i The Second Coming. Malmbergs snabba kast och oväntade kombinationer stimulerar och fördjupar nästan alltid även om de ibland utvecklar sig till vad han själv kallar ”tolkningsexcesser”.

Malmberg är främst litteraturkritiker, men han har också de djupa kunskaper om Irlands historia som krävs för att fullt ut förstå politikens roll i Yeats dikter. Av dem är ”Easter, 1916” om Påskupproret den mest berömda. Genom att binda dikten samman med den brodern Jacks målning Bachelor’s Walk, in Memory fördjupar och intensifierar Malmberg sin tolkning. Upprinnelsen till målningen är en demonstration mot brittiska soldater som ägde rum på Bachelor’s Walk i Dublin 1914. Den slutade med att tre människor sköts ihjäl och att 32 sårades. Jacks målning visar en svartklädd kvinna som lägger en ros vid en vägg. Stämningen är förvisso sorgsen, men om man inte förstår titeln och den historiska kontexten går konstverkets syfte förlorat. Det tar kraftfullt ställning för de döda och sårade och för Irlands sak.

Två år senare ägde Påskupproret rum. Det slogs ned och 16 upprorsmän avrättades. I Easter, 1916 gestaltar Yeats den omsvängning som händelsen tvingat honom till. Den skepsis han känt inför de fanatiska nationalisterna har förbytts i motvillig beundran som gestaltas i diktens omkväde: ”A terrible beauty is born”. Malmberg argumenterar övertygande för att den yngre broderns målning var ett starkt incitament till dikten. Samtidigt framhåller Yeats de negativa följderna av ett alltför intensivt politiskt engagemang på ett sätt som tavlan inte kan förmedla.

Var hemlig och gläds är av naturliga skäl fokuserad på den engelskspråkige Yeats och hans irländska samtid. Samtidigt har den en tydlig svensk dimension. Malmberg anspelar genomgående på poeter som Vilhelm Ekelund, Gunnar Ekelöf och finlandssvenske Gunnar Björling. Han citerar nästan alla Yeats dikter först på engelska och därefter i svensk översättning. Bland översättarna återfinns både samtida och äldre såsom Anders Österling, Sten Selander och Gunnar Mascoll Silferstolpe (när hörde man senast talas om honom?). Detta är i sig en kulturgärning; man slås av hur elegant de hanterar versmått och rimflätning.

Ur svensk synvinkel är Malmbergs användning av Yeats reseberättelse The Bounty of Sweden speciellt intressant. Han skrev den med anledning av sitt besök i Sverige för att ta emot Nobelpriset 1923. Han ser vårt land som en harmonisk kontrast till det kaotiska Irland där inbördeskriget just avslutats. Det nyinvigda Stockholms stadshus blir en symbol för ett återfött Bysans, vilket var hans idé om ett idealsamhälle där alla goda krafter samverkar. Han nämner särskilt Gyllene salen med dess ”mosaic-covered walls”. Dessa mosaiker anser Malmberg vara en inspiration till de framtida Sailing to Byzantium och Byzantium. De flesta kritiker nämner enbart mosaikerna i Ravenna som Yeats också sett, men Malmberg argumenterar övertygande för att Stadshuset var en betydande inspirationskälla.

Malmberg försummar enligt min mening två sidor av Yeats författarskap, dels hans verksamhet i London på 1890-talet, dels Among School Children som är en av hans bästa dikter, men som Malmberg bara behandlar i förbigående. En mer inträngande analys hade varit intressant, i synnerhet som Yeats olyckliga kärlek under många år, Maud Gonne, har en viktig roll i dikten, skriven långt efter att han gift sig och bildat familj med en annan kvinna.

Yeats kämpade länge för att frigöra sig från rollen som passiv, avvisad älskare samtidigt som han strävade efter att förändra sitt poetiska tilltal till något kärvare och mera direkt. Vad man kan kalla en misslyckandets estetik dominerade den fin-de-siècle-poesi han tidigare skrivit. Diktaren skulle vara pessimistisk och handlingsförlamad. I dess ställe ville han sätta en aktiv, ”manlig” hållning. Passiviteten i förhållandet till Maud Gonne och rollen som uppgiven poet är således två sidor av samma mynt.

Var hemlig och gläds är slutligen en rikt illustrerad, utomordentligt vacker bok. Med sin färgsättning i purpur och silver är både skyddsomslag och frampärm närmast formfulländade. Samma skönhet kännetecknar jugenddesignen av Yeats tidiga volymer, och motiv och mönster därifrån har här återanvänts på ett synnerligen raffinerat sätt. Det ger Malmbergs ofta briljanta text en värdig inramning.

Mest lästa just nu

1) Är vi fredsskadade? av Katarina Tracz

2) Fast i egna fällan av Anna Victoria Hallberg

3) En kritik av fejdkulturen av Catta Neuding

4) Adjö licens och monopol av PJ Anders Linder

5) Suget efter ciggen av Anders Mathlein

NR 5 2017

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...