VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Program:
Byggnadsvårdföreningens ordförande Vicki Wenander hälsar välkommen


Framväxten av den Blasieholmsudde vi ser idag
Nils Ahlberg, fil. dr. och ordförande i ICOMOS Sverige


Det maritima kulturarvet på Blasieholmsudden
Marcus Hjulhammar, bitr. professor, institutionen för filosofi, historia, kulturoch
konstforskning vid Helsingsfors Universitet


Den vardagliga bebyggelsen i skuggan av monumenten
Kerstin Barup, professor, restaureringskonst vid Kungliga Konsthögskolan


Den heta innerstaden och dess omland
Peter Elmlund, projektledare för Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen


Nobelcentret, en hybrid mellan offentligt och privat
Björn Hasselgren, forskare, samhällsplanering och miljö vid KTH


Om planprocessen för det tänkta Nobelcentret
Kristina Berglund, arkitekt och styrelseledamot i Svenska byggnadsvårdsföreningen


Avslutande samtal, som leds av Göran Cars:
Vad tål Blasieholmsudden? Vad tål riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården? Hur stora
förändringar av Blasieholmsudden och stadsbilden är rimliga att genomföra, till förmån för ett Nobelcenter?
Kommer Nobelcentret att bli en tillgång för Stockholms innerstad? Om Nobelcentret inte uppförs, vilka
alternativa användningar skulle göra Blasieholmsudden till en tillgång för stockholmare och besökare?

 

Nobelcenter - tillgång eller katastrof?

Nobelcenter - tillgång eller katastrof?

Ett seminarium från mars 2015 om Blasieholmens historia och framtid med anledning av planerna på ett Nobelcenter på platsen. Seminariet arrangerades av Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen.