VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Företagsstöd för de anställdas skull

Magnus Henrekson ställer (SvD 7/4) den utmärkta frågan varför de stora fackförbunden bryr sig mer om medlemmarnas a-kassa än om deras jobb:

"Inget av de tre stora facken – LO, TCO eller Saco – har krävt det slags statliga insatser som bevarar företag och arbetsplatser under krisen och som förespråkas av en i stort sett enig ekonomkår. Kraven handlar nästan undantagslöst om bättre villkor för dem som blir arbetslösa snarare än stöd för att säkerställa att de har sina jobb kvar. Likaså betonas stödpaket till löntagarna för utbildningsinsatser för att lättare få jobb efter krisen. Sådana insatser är viktiga på lång sikt, men utan rätt åtgärder i dag finns inga nya jobb att utbilda sig till."

Man kan undra om organisationerna har återfallit i någon sorts daterad marxistisk idé om att direktstöd till företag är en subvention av fel sida i klasskampen? Att det gynnar arbetsköpare i stället för arbetssäljare? Om så skulle vara fallet är det enastående kortsiktigt.

Förvisso skulle ett statligt stöd betalas ut till företagen i stället för deras anställda. Men konsekvensen blir inte att företagare kan lägga pengarna på hög utan att de kan betala sina fasta kostnader någorlunda som vanligt. För dem innebär företagsstödet i ett osannolikt bästa fall att de går jämnt upp, för de anställda innebär det att deras jobb kan bli kvar vilket sett över tid är bra mycket värt både ekonomiskt och socialt. Allra helst om frånvaron av stöd leder till företagsdöd, massarbetslöshet och utdragen ekonomisk kris. Man kan mycket väl beskriva ett överlevnadsstöd till företag som mer gynnsamt för löntagare än företagare. Men facken tiger.

 

TILLÄGG kl 17:52 den 7 april: LO-ekonomen Torbjörn Hållö påpekar på Twitter att LO har "Möjlighet till heltidspermittering bör finnas under en kortare period" som en av punkterna i organisationens 35 punkts-program (pdf). Gott så, men jag vet inte vad mån det ändrar helhetsbilden.

Vårda rättsstaten, skippa undantagen!

247867.jpg

Mitt under rådande coronakris har det uppstått en debatt om den så kallade gymna­si­e­lagen. Nu höjs röster om att lagen måste åsidosättas och att en allmän amnesti för de över 7 000 personer som omfattas av lagen måste genomförasFrågan är hur många gånger denna grupp ska särbehandlas i det svenska rättssystemet? 

Gymna­si­e­lagen upprättades för att hantera den stora grupp ensamkommande (främst från Afghanistan) som kom till Sverige under flyktingkrisen. Lagen möjliggjorde att utpekade grupper, trots beslut om utvisning, kunde få möjlighet att stanna i Sverige för att studera. Lagen ger också den som fullgjort sina studier och skaffat sig ett arbete inom sex månader efter examen, möjlighet att få permanent uppehållstillstånd. Det är den senare delen i lagen som nu ställer till detSveriges arbetsmarknad är som bekant extremt pressad mitt i den pågående pandemin, det finns helt enkelt inte många jobb att få 

Kritikerna menar att det är orimligt med lagkravet att man ska komma i arbete inom ett halvår fortfarande ska gällaDetta  vårt samhälle ser helt annorlunda ut nu jämfört med när lagen skrevs. Lösningen skulle vara en allmän amnesti, just den åtgärd som förkastats tidigare och där lösningen blev just gymna­si­e­lagenKritikerna menade redan då att sex månader är en orimligt kort tidsgräns och att lagen bara skulle skjuta på problemet med utvisningar. En del kritiker gick så långt som att kalla lagen för vilseledande, eftersom den lurar de berörda att tro att alla kommer att få stanna. Trots den massiva kritik och totalsågning från de flesta remissinstanser, däribland Lagrådet, drevs lagen igenom. Nu står vi inför den situation som så många har varnat för.  

En allmän amnesti har redan riksdagen sagt nej till. Det är därför uppenbart att de som nu förespråkar den vägen enbart utnyttjar pandemin för sina egna politiska syften. Men varför ska denna grupp som redan har särbehandlats ännu en gång få gräddfil in i Sverige? 

Det vi vet är att denna grupp har fått en chans som inga andra har för att få stanna i Sverige. Vi vet att de har fått upprepade asylprövningar och fått avslag. Det gör att vi även vet att denna grupp inte är den mest utsatta, varken inom eller utanför vårt land. Därför finns ingen anledning att genomföra en amnesti. 

Sverige är en rättsstat och den måste vårdas även under en samhällskris som vi nu är inne i. Vi kan inte göra fler avsteg från vår lagstiftning. För varför ska i så fall inte andra grupper inkluderas? Andra mer behövande som vill ha asyl i Sverige, eller de arbetskraftsinvandrare som nu förlorar sina jobb? De som tycker att gymna­si­e­lagen nu borde åsidosättas borde inte utformat och hyllat en lag som lovade mer än vad den kunde leverera. Lagen bör tillämpas som den står och de utvisningar som blir en konsekvens av den verkställas när möjligheten åter finns.   

 

Följer du Axessbloggen? Då kanske Axess Magasin är något för dig – prova tre nummer för endast 129 kronor. 

Bättre politik genom konstruktiv opposition

Även Moderaterna pekar fortsatt på brister i lagförslaget som ska ge regeringen ökade befogenheter att t ex stänga privata verksamheter och omfördela medicinska resurser. I en PM som gick till regeringen i dag reser partiet invändningar både vad gäller 1) maktförskjutningen och 2) frågan om ersättning:

Ur PM:n

1) "Det är positivt att regeringen delvis hörsammat Moderaternas krav och infört förslag på ytterligare en bestämmelse i 9 kap. 6 b § smittskyddslagen som innebär att ”föreskrifter som har meddelats med stöd av 6 a § ska snarast underställas riksdagens prövning”. Detta är dock inte tillräckligt.
Flera remissinstanser har pekat på behovet av att tydliggöra kravet på att regeringen snabbt ska underställa riksdagen de föreskrifter som beslutas med stöd av förordningen (se bl.a. Justitieombudsmannen, Advokatsamfundet och Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet). Moderaterna delar den bedömningen. Begreppet ”snarast” måste därför bytas ut till ”omedelbart”."

2) "Det är grundläggande för den här typen av regelverk att tydligt reglera möjligheterna till ersättning för de enskilda – individer och företag – som drabbas av regeringens föreskrifter (jfr inte minst de utförliga ersättningsreglerna i förfogandelagen (1978:262)). Men regeringen har i sitt utkast inte tagit hänsyn till dessa synpunkter."

Det hela är en angelägen påminnelse om att inte bara regeringen utan även oppositionen spelar en viktig och konstruktiv roll i ett kritiskt läge. Synpunkterna ovan utgör inte opposition i bemärkelsen allmänt gnäll, felfinneri eller poängplockande utan är ett tungt inspel som syftar till att göra en snabbt hopkommen lagtext rimligare.


Boken, läsandet och fattningsförmågan

Berättandet och läsandet har genom historien fyllt en central roll för människans liv. Just nu förändrar digitaliseringen berättandet och läsandets förutsättningar i grunden.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Where Is Life Science Heading In The Future?

Genes, Technology And Society

Tvådagarsseminarium inspelat 14-15 maj 2018 på Engelsbergs bruk.

Global Axess 2018: Kunskap och information

Kunskap och information är temat för årets upplaga av Global Axess. Kunskapens betydelse har varit uppenbar för människan allt sedan Adam och Evas tid, men informationssamhället ställer oss inför nya frågor. Inte minst: Vad innebär det allt intensivare flödet av information och åsikter för vår förmåga till helhetssyn och förståelse? Gör det oss klokare eller dummare? I programmen ger forskare, journalister och författare sina bilder av utvecklingen.

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast