VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Frizon

Partiet mot Bibeln

Av Jojje Olsson

Hundratusentals kristna i Kina fängslas, kyrkor jämnas med marken och Bibeln skrivs om. Förföljelserna ingår i en stor kampanj att ”kinesifiera” den snabbt växande kristendomen.

Early Rain Covenant Church är en av Kinas otaliga protestantiska huskyrkor. De drygt 500 medlemmarna utövar regelbundet sin tro på ett dussintal platser i den sydkinesiska mångmiljonstaden Chengdu. Till alldeles nyligen. För i början av december försvann plötsligt ett hundratal personer i församlingen. Gripandena samordnades och skedde såväl i hem som på öppen gata, samtidigt som kyrkans telefonlinje skars av och medlemmarnas konton på sociala medier inaktiverades.

Polisen påstod att kyrkan var en olaglig organisation, och grep flera av medlemmarna för gummilagar som olaglig publicering och olaglig affärsverksamhet. Många släpptes visserligen snart efter att ha skrivit under på att aldrig mer närvara vid kyrkans sammankomster. Bilder visar dock att detta skedde efter misshandel, och de frisläppta medlemmarna bevakas fortfarande dygnet runt.

Ännu värre står det till med Early Rains pastor Wang Yi och hans fru, som fortfarande är anhållna och riskerar upp till 15 års fängelse för subversiv verksamhet. Tillslaget mot Early Rain är bara ett av många likartade sedan Kina i februari i fjol – för första gången sedan 1982 – reviderade Religious Affairs Regulation, alltså den del av lagen som reglerar religiösa verksamheter. Bland annat gavs lokala tjänstemän större makt att agera mot församlingar som ägnar sig åt så kallade otillåtna religiösa möten och aktiviteter.

Enligt officiell statistik finns det 38 miljoner protestanter i Kina. Flera andra källor gör dock gällande att antalet redan passerat 100 miljoner, samt att landet kommer att ha världens största kristna befolkning kring år 2030. Sociologiprofessorn Fenggang Yangs uppskattning om mellan 93 och 115 miljoner protestanter är en ofta återgiven källa. Yang menar vidare att över två tredjedelar av dessa tillhör huskyrkor som inte är registrerade hos myndigheterna. Det är främst om dessa som striden nu står.

I samband med lagändringarna sjösatte president Xi Jinping en femårsplan för att ”kinesifiera” kristendomen. Detta ska ske genom att den ges ”kinesiska särdrag”. Kampanjens uttalade syfte är att kombinera kristendomen med traditionell kinesisk kultur för att säkerställa kristna kinesers lojalitet gentemot kommunistpartiet. ”Kinesiska element” ska inkorporeras i allt från gudstjänster till prästernas utstyrsel och kyrkornas inredning.

Sedan lagändringen infördes i februari i fjol har situationen för Kinas huskyrkor försämrats och kontrollen över dem skärpts, säger professor Ying Fuk Tsang, ordförande för Christian Study Centre on Chinese Religion & Culture vid The Chinese University of Hong Kong. Han berättar att pressen på huskyrkorna att registrera sig hos myndigheter har ökat betydligt.

Ying säger att konceptet ”kinesifiering” är annorlunda och mer politiskt än tidigare retorik som ”lokalisering” eller ”anpassning”. Han påminner om att Xi Jinping i tal 2015 och 2016 gett uttryck för att all religion måste rätta sig efter så kallade socialistiska kärnvärderingar. Det är alltså viktigt att notera hur den pågående kampanjen inte är ämnad att förgöra kristendomen i Kina, utan snarare att bringa den under myndigheternas totala kontroll.

En fingervisning om hur detta sker gavs i november, då 500 ledare av huskyrkor presenterade ett gemensamt uttalande med uppgifter om att de tvingats ta bort kors från sina lokaler. Istället beordrades de att hänga upp kinesiska flaggor, sjunga patriotiska sånger före gudstjänsterna och utestänga minderåriga från sina kyrkor. På flera platser har porträtt av Mao Zedong och Xi Jinping placerats vid sidan av eller ersatt Jesus. Många kyrkor har tvingats installera övervakningskameror, genom vilka lokala myndigheter kan övervaka aktiviteterna i realtid.

För dem som inte rättar in sig i ledet väntar piskan. Under det senaste året har otaliga huskyrkor stängts igen och fått tillhörigheter beslagtagna. I september jämnades Zion Church, en av Kinas största protestantiska kyrkor med över 1 500 regelbundna besökare, med marken. Pastor Jin Ming, som predikat där varje söndag i flera årtionden, fick en bot på över 1,5 miljoner för rivningskostnaderna.

– Tidigare, så länge du inte engagerade dig politiskt, lämnade myndigheterna dig ifred. Men nu, om du inte stöder kommunistpartiets linje och inte visar kärlek för partiet, är du en måltavla, sade Jin upprört till The Guardian efter rivningen.

Från provinser som Henan och Zhejiang kommer flera rapporter om kyrkor som rivits och medlemmar som tvingats avsäga sig sin tro. Enligt organisationen China Aid, baserad i USA med fokus på religiös förföljelse i Kina, arresterades över 100 000 kristna i Kina under fjolåret, jämfört med bara drygt 3 000 året innan. Organisationens ordförande Bob Fu menar att tusentals kyrkor stängts eller förbjudits sedan lagändringarna i februari i fjol. Detta har skett i en takt så hög att China Aid ”inte haft tid att räkna”.

Kina och dess styrande kommunistparti är officiellt sett ateistiskt. Formellt sett råder dock religionsfrihet och myndigheterna erkänner fem stycken religioner: buddism, taoism, islam, katolicism och protestantism.

Men i praktiken har partiet kontrollerat och begränsat religionsutövning sedan folkrepublikens grundade. Kristendomen är givetvis inget undantag. I syfte att hålla utländskt inflytande borta från kyrkorna etablerades Three-Self Patriotic Movement redan 1951. Denna statskontrollerade protestantiska kyrka grundar sig på de tre principerna att kyrkan ska styras, försörjas och spridas på egen hand.

Vidare skapades China Christian Council 1980: ett slags paraplyorganisation med ansvar att se till att kyrkorna styrs i enighet med kinesiska lagar för religionsutövning. Under 1980-talet, i kölvattnet av kulturrevolutionen, började huskyrkor i form av små religiösa möten hemma hos privatpersoner dyka upp. En tänkbar förklaring till huskyrkornas expansion är det vakuum som uppstod då den kommunistiska ideologin övergavs i och med Deng Xiaopings ekonomiska reformer.

Under 1990-talet blev huskyrkorna allt fler. De som är oregistrerade anser att religionen ska vara skild från staten. Deras uppfattningar skiljer sig även från myndigheternas i frågor som utlärning av bibelns innehåll och utnämningen av präster.

Icke desto mindre såg Kinas regim i årtionden mellan fingrarna med huskyrkor som verkade utan att följa China Christian Councils regelverk eller registrera sig hos Three-Self Patriotic Movement.

– För kommunistpartiet är religionen ett dubbelsidigt svärd. Det kan stabilisera samhället men också föra upp tidigare dolda negativa influenser, förklarar Ying Fuk Tsang.

Han tillägger att den snabba ökningen av antalet kristna har väckt Xi Jinpings uppmärksamhet och oro. Presidenten har upprepade gånger personligen varnat för utländsk infiltration via religion, och angriper enligt Ying kristendomen med ideologi och nationell säkerhet som utgångspunkt. När huskyrkorna nu tvingas registrera sig hos Three-Self Patriotic Movement måste de samtidigt svära trohet till kommunistpartiet. Deras lokaler, predikningar, präster och finansiella angelägenheter utsätts sedan för kontroller.

Förföljelsen av kristna är visserligen inget nytt. 2014 skapades rubriker världen efter en kampanj i Zhejiang, där över 1 000 kors togs bort från kyrkor runtom i provinsen. Även kyrkor som var registrerade hos Three-Self Patriotic Movement tvingades plocka ner de kors som var synliga utifrån. Flera kyrkor som gjorde motstånd revs eller stängdes.

Ying Fuk Tsang menar att detta var ett exempel på en politisk kampanj som lanserades från toppen i en särskild provins, vilket så ofta är fallet i Kina då lokala tjänstemän inte sällan tolkar centralregeringens budskap på olika vis. Mycket tyder dock på att förföljelsen trappats upp på nationell nivå efter fjolårets lagändringar och kampanjen att ”kinesifiera” kristendomen. 2018 inleddes med att Golden Lampstand Church, en av Kinas största protestantiska evangelistkyrkor, sprängdes i luften med dynamit. Därefter dömdes sex protestanter i provinsen Yunnan i upp till 13 års fängelse för att ha ingått i en ”ondskefull sekt” som brottsrubricering.

Den brittiska välgörenhetsorganisationen Open Doors sammanställer varje år en global lista om förföljelsen av kristna, som sedan redigeras av nätverket International Institute for Religious Freedom. Under 2018 rörde sig Kina från plats 43 till 27 över de länder där förföljelsen av kristna enligt organisationen är värst. Och trenden är illavarslande. Open Doors uppgav att 20 miljoner kristna kineser utsattes för någon form av förföljelse under fjolåret och räknar med att antalet kommer att öka till 50 miljoner i år. Många av intervjuobjekten upplevde att förföljelsen inte varit värre någon gång sedan kulturrevolutionens slut.

Likaledes pekade USA:s utrikesdepartement förra våren ut Kina som ett de tio länder i världen som begår grövst brott mot religionsfrihet. Bland annat nämndes att tortyr ofta används för att tvinga fram allehanda ”erkännanden” om brott mot nationell säkerhet som religiösa individer påstås ha gjort sig skyldiga till. Utrikesminister Mike Pompeo bedyrade att USA inte kommer att agera passiva åskådare inför dessa övergrepp, utan ge sig ”in i ringen”. Flera amerikanska tjänstemän efterlyser sanktioner mot de kinesiska politiker som ligger bakom förtrycket.

Hur djupgående den nuvarande kampanjen är kan även ses mot bakgrund av att myndigheterna nu översätter Bibeln på nytt. Detta har blivit en kontrovers med anledning av Xi Jinpings uttalade ambition att alla religiösa texter måste foga sig efter ”det nuvarande tidevarvets progressiva idéer”. Den gamla översättningen av Bibeln drogs ifjol in från flera stora näthandlare. Nyöversättningen ska inkludera kommentarer i syfte att underlätta en ”korrekt förståelse” av texten, bland annat genom att understryka likheterna med socialistiska värderingar.

Ying Fuk Tsang framhåller också hur den pågående kampanjen riktar in sig på särskilda målgrupper. Bland annat kristna partimedlemmar, lärare, universitetsstudenter och personer under 18 år står i fokus. I såväl provinsen Henan som staden Wenzhou har flera studenter enligt Ying tvingats avsäga sig sin tro. Det är också på dessa två platser som förföljelsen är som mest intensiv. I Wenzhou, provinshuvudstad i Zhejiang, har antalet kristna enligt Ying nått en miljon, vilket motsvarar 10–15 procent av stadens befolkning.

Ändå sedan massakern vid Himmelska fridens torg i juni 1989 har Kinas kommunistparti varit på sin vakt mot civilsamhällets yttringar. Samtidigt gjorde Berlinmurens fall partiet särskilt uppmärksammat på kristendomen. Kinesiska forskare och tjänstemän har upprepade gånger påpekat den roll som kristendomen hade i att mobilisera folket mot kommunistpartiet i Sovjetunionen och Östeuropa. I sin bok Socialism and Religion (2003) berättade partiakademikern Gong Xuezheng hur information om detta är obligatorisk läsning för alla kadrer vid Centrala partiskolan i Peking.

Samtidigt utgör Early Rain Covenant Church ett typexempel på en helt ny kategori kristna kineser. Dess frispråkiga pastor Wang Yi var en känd intellektuell i Kina redan innan han 2005 konverterade till kristendomen. Sedan Wang grundade sin kyrka 2008 har han predikat om en rad känsliga ämnen och kritiserat de kompromisser som statligt anslutna kyrkor tvingas till. Early Rain har också fört talan för föräldrar vars barn har avlidit i någon av Kinas många vaccinskandaler, eller i den politiskt känsliga jordbävningen i Sichuan 2008.

Medan många huskyrkor håller låg profil och verkar i det tysta, vill inte Wang att det ska framstå som att Early Rain har något att dölja. Predikningar har därför ofta hållits på offentliga platser samt lagts ut på internet som både text och video. Detta har lett till att flera av kyrkans medlemmar gripits tidigare, och Wang själv försetts med utreseförbud från Kina.

Ändå tjänade lagändringarna i februari i fjol bara till att Early Rains kritik mot myndigheterna blev ännu hårdare. Med anledning av förtryck mot såväl kristna som minoriteter i Xinjiang och Tibet sade Wang Yi att Kinas myndigheter verkar ”föra ett krig mot människans själ”. Wang motsatte sig även Xi Jinpings beslut att avskaffa begränsningen för antalet mandatperioder som han kan sitta vid makten.

Liksom många andra av dagens kristna kineser har flera av Early Rains medlemmar en bakgrund i civilsamhället. Exempelvis har många av Kinas aktiva människorättsadvokater en stark kristen tro. Detta, tillsammans med det faktum att kristendomen åberopar universella rättigheter och värderingar, ligger till stor del bakom den pågående kampanjens intensitet.

Utöver det stora antalet protestanter finns även mellan 10 och 12 miljoner katoliker i Kina. Här etablerade kommunistpartiet 1957 Chinese Patriotic Catholic Association, som avfärdar Vatikanens auktoritet och istället utser biskopar på egen hand. Detta har, föga förvånande, även fått många kinesiska katoliker att likt protestanterna utöva sin tro i olika slags underjordiska sammanhang.

Eftersom katolicismen till skillnad från protestantism har ett tydligt centralt ledarskap försöker kinesiska myndigheter att rätta in landets katoliker i ledet med hjälp av diplomati. Efter långdragna förhandlingar bakom stängda dörrar undertecknade Vatikanen i september slutligen ett avtal med Peking. Uppgörelsen ger förvisso påven ett visst inflytande över utnämningen av biskopar i Kina, men innefattar samtidigt att han erkänner sju stycken biskopar som kinesiska myndigheter har utsett och vars status Vatikanen tidigare fördömt.

Många såg avtalet som ett svek mot de katoliker som varit Rom trogna trots förföljelserna de tvingats utstå. Kardinal Joseph Zen, tidigare ärkebiskop i Hongkong, menade att avtalets konsekvenser kommer att bli ”tragiska och långvariga”, inte bara för Kinas katoliker utan för kyrkan som helhet eftersom det påverkar dess trovärdighet.

Avtalet kan vidare ses som resultat av långvarig kinesisk lobbying, med slutgiltigt mål att Vatikanstaten ska bryta sina diplomatiska relationer med Taiwan. Under alla omständigheter befinner sig Kinas katoliker i en särskilt utsatt situation, eftersom landets konstitution föreskriver att religiösa organisationer inte får stå under något som helst utländskt inflytande.

Ying Fuk Tsang påpekar att förtrycket mot kristendom i Kina på intet vis är en isolerad fråga, utan i högsta grad kopplad till frågor som mötesfrihet, yttrandefrihet och pressfrihet:

– Det allmänna tillståndet för mänskliga rättigheter i Kina under Xis ledarskap förvärras. Det internationella samfundet kan fortsätta att följa tillståndet för religionsutövning i Kina nära. Om de får tillfälle att träffa myndighetsansvariga kan också religiös förföljelse och religionsfrihet tas upp.

Mest lästa just nu

1) En kapitulation av Mats Bergstrand

2) Den nya klasspolitiken av Malcom Kyeyune

3) Ett nytt tonläge av Fredrik Erixon

4) Helt oromantiskt av Anders Mathlein

5) Vänstern sviker när det gäller av Paulina Neuding

NR 2 2019

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...