VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Civilisation

En feministisk grundtext

Av Sven-Johan Spånberg

John Stuart Mills skrift om kvinnors rättighet är ingen flammande appell utan har sin styrka i den skarpa argumenteringen.

En av feminismens grundtexter, John Stuart Mills Förtrycket av kvinnorna (The Subjection of Women), kom ut år 1869, alltså för 150 år sedan. Den är en skrift fullt jämbördig med Mary Wollstonecrafts Till försvar för kvinnans rättigheter och Simone de Beauvoirs Det andra könet. Redan samma år kom en översättning till svenska, Qvinnans underordnade ställning.

Mills skrift kom ut i en tid då kvinnorna i England liksom i övriga Europa saknade rösträtt, då mannen hade kontroll över hennes inkomster och ägodelar, då hon saknade rätten till sina barn eftersom de enbart var hans, och då det var nästintill omöjligt att få skilsmässa även i uppenbara fall av misshandel.

Den som väntar sig en flammande appell mot detta förtryck blir dock besviken. Mills stil är utredande och omständlig, och framställningen har istället sin styrka i de förkrossande argument han mobiliserar. Ibland bränner det dock till.

Mill hade mycket tidigt kommit till insikt om att män och kvinnor borde vara jämställda. Kvinnans underordning grundar sig, precis som slavarnas, enbart på den starkares lag. Han avfärdar med förakt påståendet att mäns makt över kvinnor, precis som vitas över svarta, skulle vara ”naturlig”. Förhållandet är uteslutande kulturellt betingat.

Den bristande maktbalansen mellan könen resulterar i två onda ting. Den gör kvinnor manipulativa medan män hemfaller åt self-worship, en överdrivet hög uppfattning om sin förträfflighet. Mill hävdar bestämt att män och kvinnor står på samma nivå vad gäller intelligens och moral, om de får samma möjligheter att utvecklas. Kvinnlig frigörelse skulle på så sätt berika hela mänskligheten.

Två faktorer har sannolikt stimulerat Mills livslånga engagemang för kvinnans rättigheter. Dels det uppfostringsexperiment han utsattes för av sin far, utilisten James Mill, dels hans kärlek till den radikala Harriet Taylor.

Både James Mill och hans lärofader Jeremy Bentham ansåg att människan var oändligt formbar. John Stuart skulle därför skolas till att bli deras idéers företrädare i nästa generation. Den äldre Mill undervisade själv sonen, som ständigt stod under hans uppsikt. Några lekkamrater fick han inte ha eftersom ingen tid skulle förspillas. Undervisningen började med grekiska vid tre års ålder och fortsatte sedan med latin. Mill är förvånansvärt hovsam i sin kritik av det experiment han utsattes för, men för en modern läsare framstår det som en terrorregim.

Två fakta talar dock mot Mills förlåtande inställning. I tjugoårsåldern drabbades han av en djup depression. Allt han uppfostrats att tro på och alla reformer som utilismen verkade för tedde sig helt meningslösa. Insikten om känslolivets betydelse i motsats till faderns betoning av nytta och förnuft gjorde att han långsamt återfick sin livslust.

Mills fortsatta liv formade sig till en total motsats till faderns. Medan denne föraktade och talade nedsättande om sin hustru dyrkade och idealiserade sonen sin älskade. Fadern avlade nio barn medan Mill länge levde i ett platoniskt förhållande med Harriet som redan var gift. När hon blev änka och de kunde gifta sig förblev äktenskapet vitt och barnlöst.

Deras var en intellektets och själarnas gemenskap. Tidigt skrev de var sin uppsats om rätten till skilsmässa. Hennes var den mer radikala då hon kraftfullt pläderade för kvinnans ekonomiska oberoende. Senare skrev hon en längre artikel präglad av deras gemensamma åsikter. Stilen är rapp, vilket tyder på att hon är författaren. Här formulerar hon flera av de centrala idéerna i Förtrycket av kvinnorna, till exempel den om mannens självöverskattning och parallellen mellan slaveriet i USA och kvinnans slavliknande beroendeställning i England.

Harriet Taylor dog redan 1858, mer än tio år innan Förtrycket av kvinnorna kom ut. Boken är både en vidareutveckling av de åsikter hon och Mill delade och en hyllning till henne.

Mest lästa just nu

1) De upplystas intolerans av Svend Dahl

2) Den orättvisa skönheten av Katarina Barrling

3) Så illa är det inte av Peter Santesson

4) Känslostorm av Jonathan Rauch

5) Boris Johnson har mer än brexit i kikaren av PJ Anders Linder

Andra som läst denna
artikel har också läst

1) Boris Johnson har mer än brexit i kikaren av PJ Anders Linder

2) Den orättvisa skönheten av Katarina Barrling

3) Känslostorm av Jonathan Rauch

4) De upplystas intolerans av Svend Dahl

5) Alla blev så arga av Katrine Marçal

NR 9 2019

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...